20 lutego 2022r. – OGŁOSZENIA

Dzisiejsze tygodniki podejmują temat bezpardonowego ataku na Pa-
pieża Benedykta XVI. Poza tym:

w „Idziemy” „Rekolekcje wielkopostne” List pasterski biskupa Romual-
da Kamińskiego o zbliżających się Rekolekcjach Wielkopostnych. Zalece-
nia i uwagi na temat „jak przeżywać i organizować te rekolekcje

„Sługa świętości Kościoła” Gdyby poważnie potraktowano pisma zmar-
łego 950 lat temu św. Piotra Damianiego, Kościół – także dzisiejszy –

uniknąłby wielu problemów. W jego nauczaniu dawało się zauważyć, że

może przeczuwał, że zacznie się wkrótce epoka wypełniona przede wszyst-
kim gwarem ludzkim, który potrafi zagłuszyć wszystkie słowa skierowane

przez Boga do człowieka.

„Niedziela” Atak na świadka prawdy Dlaczego próbowano zdyskredyto-
wać jednego z największych teologów i myślicieli przełomu dwóch ostat-
nich wieków? Już pod koniec lat 60 rozszyfrował występujący w świecie i

usiłujący dostać się do kościoła relatywizm. Przez cały okres pracy ka-
płańskiej, szczególnie w czasie swego pontyfikatu przeciwstawiał się dyk-
taturze relatywizmu, stawiając na pierwszym miejscu pierwotną naukę

Kościoła. Szczególnie podkreślał fakt że Kościół nie jest Kościołem ludz-
kim, (jak dziś próbują niektórzy twierdzić), lecz Kościołem Chrystusa.

„Gość Niedzielny” Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” list papieża Bene-
dykta XVI stanowiący odpowiedź na stawiane mu zarzuty i artykuł wyja-
śniający sprawę.

„Mały Gość Niedzielny” Nie lubimy gdy ktoś bez pukania zagląda nam
do pokoju. Przyda nam się zamieszczona w numerze przywieszka na
drzwi, z delikatną prośbą o proszę nie przeszkadzać, uczę się.
W związku z sytuacją pandemiczną, wcześniej przystępujemy do akcji
wielkanocnych. Już możemy zaopatrzyć się w świece Caritas, dochód z

ich sprzedaży zasili fundusz pomocy osobom, które potrzebują naszej po-
mocy. Są już karty wielkanocne i baranki.

Ostatni dzień wyprzedaży kalendarzy, ścienne po 2, a książkowe po 10 zł.

W kiosku dostępne są ciekawe książki, filmy i albumy w bardzo atrak-
cyjnych cenach.

Opracował Wojciech Balas