Konkurs dla dzieci na Szopkę Bożonarodzeniową

Konkurs dla dzieci na Szopkę Bożonarodzeniową

REGULAMIN KONKURSU

NA RODZINNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

I. Cele konkursu

• Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych (w tym tradycji lokalnych),

• Doskonalenie sztuki projektowania i twórczego tworzenia,

• Rozwijanie kreatywności, zmysłu estetycznego, zdolności manualnych, w szczególności u dzieci,

• Integracja członków rodziny przez zaangażowanie we wspólną realizację projektu,

II. Organizator

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Otwocku

II. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do rodzin z Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Otwocku oraz z Osiedla  Ługi w Otwocku.

III. Zasady udziału w konkursie

1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie Szopki Bożonarodzeniowej.

2. Praca może być wykonana techniką dowolną, z dowolnie dobranych materiałów (praca przestrzenna). Mile widziane jest nawiązanie do tradycji lokalnej, pejzaży, strojów, miejscowej architektury, itp. Nie narzuca się minimalnych czy maksymalnych wymiarów szopki. Konstrukcja szopki powinna być stabilna oraz umożliwiać jej właściwą ekspozycję. Wszelkie elementy powinny być właściwie przymocowane. Wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek.

3. Jedna rodzina może zgłosić jedną pracę konkursową (szopkę).

4. Prace konkursowe należy dostarczać osobiście do świetlicy parafialnej czynnej pon. – pt., 16-19, nie później niż do dnia 10 grudnia 2017 r.

5. Do pracy konkursowej należy dołączyć kartkę z danymi: nazwisko rodziny, telefon kontaktowy, e-mail, liczba osób, które przygotowały szopkę.

6. Poprzez podanie danych osobowych uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie danych osobowych w informacjach o Konkursie umieszczonych przez Organizatora lub inne niewymienione podmioty. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

7. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza,  iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

8. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas festynu Bożonarodzeniowego w dniu 17 grudnia 2017 r. (lokalizacja wydarzenia: teren przy ul. Danuty 14 w Otwocku).

9. Wszystkie szopki biorące udział w konkursie będą prezentowane w kościele parafialnym do dnia 6.01.2016 r.

10. Prace konkursowe będzie można odebrać  z kościoła w dniu 8 stycznia 2018r. w godzinach 16-19. Prace nieodebrane przez zgłaszającego przepadają na rzecz Organizatora Konkursu.

IV. Nagrody

1. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc.

2. Każda z rodzin uczestniczących w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom.

V. Komisja Konkursowa

1. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.

2. Prace zostaną ocenione pod kątem:

• wartość artystyczna i ogólne wrażenie estetyczne,

• wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych,

• wkład pracy,

• trudność techniczna,

• oryginalne podejście do tematu.

3. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.

2. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzców.

3. Przystąpienie Rodziny do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

4. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 22 788 55 94

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.